Vietnes lietošanas noteikumi un Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Dailyclean” (vienotais reģistrācijas Nr. 40203134816, juridiskā un faktiskā adrese: Brīvības gatve 202, Rīga, LV-1039, kam pieder tīmekļa vietne http://dailyclean.lv (turpmāk – Dailyclean).

Dailyclean kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos: info@dailyclean.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Dailyclean faktiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi.

Privātuma politikas mērķis

Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņiem.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu jeb Dailyclean klientu: vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas vai piegādes adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, saņemtie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku personu – Dailyclean klientu.

Piemērošanas sfēra

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām jeb datu subjektiem – potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem Dailyclean klientiem un pircējiem, Dailyclean interneta veikala apmeklētājiem, turpmāk – Klienti.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Klients sniedz personas datus (Dailyclean internetveikalā, mobilajās aplikācijās, papīra formātā vai elektroniski) un kādās sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes mērķi

Dailyclean apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

Preču pārdošanai un komercdarbības nodrošināšanai: – klienta identificēšanai un apkalpošanai:

pavadzīmes vai rēķina sagatavošanai,

preču piegādei,

preču atgriešanai vai maiņai,

pirkuma naudas atgriešanai,

garantijas saistību izpildei,

preču uzlabošanai, jaunu preču attīstībai,

komerciāliem nolūkiem – preču reklamēšanai un izplatīšanai,

klientu sūdzību izskatīšanai un apstrādei,

klientu noturēšanai un lojalitātes celšanai jeb lojalitātes bonusu piešķiršanai,

norēķinu administrēšanai un atskaišu sagatavošanai,

mājaslapas un mobilajās aplikācijās uzturēšanai un darbības uzlabošanai,

biznesa analīzei un plānošanai,

statistikas veidošanai, tīmekļa vietnes un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai,

klientiem pielāgota satura veidošanai ar reklāmas palīdzību,

informācijas sniegšanai valsts vai pašvaldību iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Klienta personas datu apstrādes, ko veic Dailyclean, tiesiskie (likumīgie) pamati ir šādi:

Klienta pieteikums vai pasūtījums – lai izpildītu Klienta pasūtījumu (pirkumu), lai piegādātu preci Klientam, atrieztu preci vai naudu, apmainītu preci, izskatītu Klienta sūdzību, izpildītu garantijas saistības utt;

Normatīvo aktu izpilde – lai izpildītu Dailyclean saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;

Klienta piekrišana;

Likumīgās intereses – lai realizētu Dailyclean likumīgās intereses, kas izriet no ārējiem normatīvajiem aktiem vai no Dailyclean un Klienta starpā pastāvošajām saistībām:

veikt komercdarbību,

veikt preču pārdošanu,

nodrošināt līguma saistību izpildi,

saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, vai izmantojot Dailyclean interneta mājas lapu,

analizēt Dailyclean mājaslapas un interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus,

administrēt Klienta kontu Dailyclean mājaslapās,

veikt darbības Klientu noturēšanai,

segmentēt Klientu datu bāzi preču efektīvākai pārdošanai,

attīstīt preces sortimentu,

reklamēt savas preces, nosūtot komerciālus paziņojumus,

nosūtīt citus ziņojumus par pasūtījuma vai saistību izpildes gaitu un izpildei būtiskiem nosacījumiem,

veikt Klientu aptaujas par precēm,

nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku,

nodrošināt un veicināt preču pārdošanas un piegādes efektivitāti,

administrēt maksājumus un neveiktus maksājumus,

vērsties valsts vai pašvaldību iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī pēc juridiskās palīdzības.

Personas datu apstrāde

Dailyclean veic personas datu apstrādi atbilstoši datu apstrādes mērķiem un tiesiskam pamatam.

Dailyclean apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiskās iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Dailyclean saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Klienta atteikums sniegt Dailyclean personas datus, kas ir obligāti nepieciešami noteikto darbību izpildei, rada šķēršļus Klientam saņemt, bet Dailyclean izpildīt noteiktās darbības, piemēram: nopirkt/pārdot preci Dailyclean interneta veikalā, pasūtīt preces piegādi/piegādāt preci, atgriezt preci, saņemt/atmaksāt pirkuma naudu, saņemt/piešķirt lojalitātes bonusus u.c..

Attiecībā uz Klientu Dailyclean var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu, t.i. tādu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, un kas notiek izmantojot tehnoloģiskus līdzekļus un bez cilvēka līdzdalības. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai; tas, atsevišķos gadījumos, var ierobežot Klientu izmantot vai saņemt viņam pieejamas iespējas (piemēram, pieteikt preces atgriešanu un pirkuma naudas atmaksu).

Klienta pasūtījumu (pirkumu) kvalitatīvai un ātrai izpildei Dailyclean var pilnvarot trešās personas jeb savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes darbības, kā piemēram, pirkto preču sūtīšana, rēķinu izsūtīšanu utt. Ja šo uzdevumu izpildei trešās personas jeb sadarbības partneri apstrādā Dailyclean rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgas trešās personas vai sadarbības partneri ir uzskatāmi par apstrādātājiem un Dailyclean ir tiesības nodot viņiem uzdevumu izpildei vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams konkrēto darbību veikšanai.

Personas datu nodošana trešajām personām un trešo valstu subjektiem

Dailyclean neizpauž trešajām personām un nenodod Klienta personas datus vai jebkādu citu informāciju par Klientu apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas Zonas jeb, izņemot:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, lai piegādātu preci ar kurjerpastu vai pakomātu),

saskaņā ar Klienta nepārprotamu un brīvprātīgu piekrišanu,

ārējos normatīvajos aktos noteiktajām personām, noteiktajos gadījumos, noteiktajā kārtībā un apjomā,

Dailyclean likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Dailyclean likumīgās intereses.

Personas datu aizsardzība

Dailyclean aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Dailyclean saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

datu šifrēšanu, pārraidot datus,

citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu glabāšanas ilgums

Dailyclean glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv viens no šiem pamatiem:

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Dailyclean vai Klients var realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā),

kamēr Dailyclean pastāv ārējos normatīvajos aktos noteiktais pienākums datus glabāt,

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgais pamats,

kad šeit minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības:

saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Dailyclean interneta veikala Klientu informācija ir ievietota un pieejama privātajā kabinetā, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizību un tos labot,

saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Dailyclean piekļuvi saviem personas datiem,

pieprasīt Dailyclean veikt personas datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu,

iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Dailyclean likumīgajām interesēm),

uz datu pārnesamību.

Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Dailyclean pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

rakstveida formā klātienē Dailyclean ofisā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu,

elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu,

privātajā kabinetā tīmekļa vietnē www.Dailyclean.lv.

Sīkdatņu apstrāde

Dailyclean tīmekļa vietnes var izmantot sīkdatnes. Dailyclean tīmekļa vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Dailyclean nenes atbildību.

Apmeklējot Dailyclean tīmekļa vietni lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un tiem piekrīt. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Dailyclean tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkfaili, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkfailu lietošana palīdz Dailyclean uzlabot sniegtos pakalpojumus, piemēram, saglabājot Klienta apskatīto preču sarakstu. Sīkfailu lietošana palīdz Dailyclean reģistrēt apmeklētāju skaitu un apkopot statistiku un informāciju par apskatīto preci vai pirkumiem. Visi šie dati tiek apkopoti anonīmi, tas nozīmē, ka mēs nevaram savienot datus ar individuālu lietotāju vai autentificētu lietotāju, kas pieteicies vietnē ar mūsu tiešsaistes autentifikācijas pakalpojumu.

Grozījumi Privātuma politikā

Dailyclean ir tiesības vienpusēji grozīt Privātuma politiku, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju. Ar privātuma politikas aktuālo versiju iespējams iepazīties Dailyclean tīmekļa vietnē: http://dailyclean.lv/privatuma-politika/.